تاریخ انتشار : يکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۵۰
 

شانگهای مارا در مسیر تحریم‌ناپذیری مقاوم‌تر خواهد کرد

Share/Save/Bookmark
 
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی عضویـت کشـورها در سـازمان همـکاری شـانگهای را موجـب تقویت رویکرد چند جانبه‌گرایی و ارتقاء دیپلماسی همسایگی و منطقه‌ای و زمینه‌ی حضور موثرتر در عرصـه اقتصـاد جهانـی دانست.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: مهدی‌عسگری، رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی با اشاره به اهمیت بالای عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای، گفت: عضویت دائم ایران در شانگهای از اهمیت قابل توجهی برخوردار است؛ ایران از سال ۲۰۰۵ میلادی به عنوان عضو ناظر این سازمان به شمار می‌رفت و  اکنون با پیوستن آن به عنوان یک عضو دائم می‌توان امیدوار بود که سطح تعامل و تجارت خارجی ایران با اعضای شانگهای افزایش یابد.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی افزود: عضویـت کشـورها در سـازمان همـکاری شـانگهای موجـب یکپارچگـی و هم‌افزایی در تصمیـم‌گیـری‌های اقتصـادی میان اعضا و تاثیرگذاری بیشـتر در عرصـه اقتصـاد جهانـی می‌شود. این سـازمان باتوجه به حضـور دو عضو دائم شـورای امنیت سـازمان ملل، نیمـی از جمعیـت جهـان، حضـور سـه کشـور گروه بریکس، حجم اقتصـادی 23 هزار میلیـارد دلاری، از ظرفیـت بالایی بـرای انجام مبادلات اقتصـادی برخوردار اسـت.

وی اضافه کرد: عضویت ایران در پیمان شانگهای، کارت‌های قدرتمندتری برای بازی در حوزه‌های مختلف در اختیار ایران قرار خواهد داد تا بتوانیم نقش موثرتری در پیمـان‌هـای اقتصـادی آسـیایی، اقیانوسـیه و پاسـفیک ایفا کنیم. در واقع عضویت ایـران در پیمان شـانگهای ایجاد یک نقش جدیـد بـرای ما در عرصـه بیـن‌المللـی اسـت که در پی آن می‌توانیم بسـیاری از اسـتانداردهای سـابق خـود را بهبود ببخشیم و بـا ارتقا فاکتورهـای سیاسـت بیـن‌المللی خـود، به دنبال بـازی در زمین‌هـای تحریم ناپذیرتر باشیم.

عسگری عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای را مساوی با باز‌تر شدن دست ایران در زمینه مقابله با تحریم‌ها دانست و گفت: با استفاده درست از ظرفیت‌های گوناگون کشور‌های عضو این سازمان می‌توانیم در مقابل محدودیت‌هایی که اروپایی‌ها و آمریکا علیه اقتصاد ایران اعمال کرده‌اند، با قدرت بیشتری ایستادگی کنیم، هر چند نباید فراموش کرد که تعاملات گسترده ایران در سطوح مختلف سیاسی با کشورهای دنیا، باید به عنوان یک راهکار استراتژیک از سوی ایران در عرصه بین‌الملل در دستور کار قرار گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ظرفیت‌های شانگهای را محدود به بهبود و افزایش تعاملات اقتصادی ایران در منطقه و جهان دانست و اضافه کرد: سـازمان همکاری شـانگهای سـازمانی میان دولتی است که برای همکاری های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شـده اسـت. این سـازمان در سـال ۲۰۰۱ توسـط  کشور‌های چین، روسـیه، قزاقسـتان، قرقیزستان، تاجیکسـتان و ازبکستان با هدف برقـرار کـردن موازنـه در برابـر نفـوذ آمریـکا و ناتـو در منطقـه، پایـه‌گـذاری شـد و در سـال 2015 با عضویت کشـور هند و پاکسـتان موافقـت شـد.

توافق برای تشکیل شـورای مشترک بانکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی سازمان شانگهای است
عسگری در رابطه با شورای مشترک بانکی سازمان شانگهای چنین تصریح کرد: یکی از مهمترین دسـتاوردهای اقتصادی سـازمان شـانگهای توافق برای تشکیل شـورای مشترک بانکی است. هدف از تشکیل این شورای مشترک بانکی، تسهیل نظام تامین مالی پروژه‌های مشترک سازمان است که اینکار آسیب‌پذیری تامین مالی تعاملات اعضای این سازمان را به حداقل می‌رساند.

امکان تشکیل باشگاه انرژی در سازمان همکاری شانگهای با توجه به حضور ایران، افزایش یافته است
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در میان کشـورهای عضو شـانگهای، تنها چین در ردیف 10 کشـور شـریک تجـاری ایـران قـرار دارد و ایـن نشـان دهنـده پتانسـیل ایـن سـازمان بـرای ایجاد یک رشـد جهشـی در تجارت خارجـی ایران اسـت.

رئیس فراکسیون دیپلماسی مجلس با تاکید بر استفاده صحیح از فرصت‌های تجاری تمام کشور‌های عضو سازمان شانگهای، در خصوص سایر فرصت‌های اقتصادی ایران از حضور در سازمان شانگهای گفت: حفـظ و گسـترش بازارهـای صادراتـی نفـت ایـران، تحکیم جایگاه ایران در پروژه یک کمربند- یک جاده، کاهش فشار تحریمی آمریکا، حضـور در زنجیـره ارزش افـزوده کشـورهای عضـو بـا اسـتفاده از پتانسـیل انـرژی، نیـروی انسـانی، بـازار مصـرف، فرصـت‌هـای صادراتـی بـه غـرب و جنـوب آسـیا و اروپـا، زمینه‌سازی برای جذب سرمایه خارجی و استفاده از زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه برای افزایش قدرت رقابت در صادرات کالا سرفصل‌ها و ظرفیت‌های مهم دیگری است که امروز در اختیار داریم و باید از آن‌ها به درستی استفاده کنیم.

عسگری با اشاره به ظرفیت متقابل اعضای شانگهای و ایران در زمینه انرژی، گفت: روسـیه در سـال 2007 پیشـنهاد تشـکیل یـک باشـگاه انـرژی را مطـرح کرد که مبادلات انـرژی را در میان اعضا تقویـت کند. هرچند این تشکیلات هنوز در ابتدای راه اسـت؛ اما حالا باتوجه به حضور ایران و روسـیه – با بیشـترین ذخایر انرژی فسـیلی- و دو بازار مصرف بزرگ چین و هند، میل اعضا برای تشـکیل یک باشـگاه انرژی و تاثیرگذاری بر بازار جهانی انرژی بسـیار بالا اسـت. پـروژه هـای مشـترک سـازمان در زمینـه انـرژی دارای اولویـت بالا هسـتند. ایـن پروژه ها شـامل کشـف، اسـتخراج و بهره بـرداری از حوزه‌های نفت، گاز و اسـتفاده مشـترک اعضا از منابع آب شـیرین می‌باشـد.شانگهای مارا در مسیر تحریم‌ناپذیری مقاوم‌تر خواهد کرد
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی عضویـت کشـورها در سـازمان همـکاری شـانگهای را موجـب تقویت رویکرد چند جانبه‌گرایی و ارتقاء دیپلماسی همسایگی و منطقه‌ای و زمینه‌ی حضور موثرتر در عرصـه اقتصـاد جهانـی دانست.

شانگهای مارا در مسیر تحریم‌ناپذیری مقاوم‌تر خواهد کرد
مهدی‌عسگری، رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به اهمیت بالای عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای، گفت: عضویت دائم ایران در شانگهای از اهمیت قابل توجهی برخوردار است؛ ایران از سال ۲۰۰۵ میلادی به عنوان عضو ناظر این سازمان به شمار می‌رفت و  اکنون با پیوستن آن به عنوان یک عضو دائم می‌توان امیدوار بود که سطح تعامل و تجارت خارجی ایران با اعضای شانگهای افزایش یابد.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی افزود: عضویـت کشـورها در سـازمان همـکاری شـانگهای موجـب یکپارچگـی و هم‌افزایی در تصمیـم‌گیـری‌های اقتصـادی میان اعضا و تاثیرگذاری بیشـتر در عرصـه اقتصـاد جهانـی می‌شود. این سـازمان باتوجه به حضـور دو عضو دائم شـورای امنیت سـازمان ملل، نیمـی از جمعیـت جهـان، حضـور سـه کشـور گروه بریکس، حجم اقتصـادی 23 هزار میلیـارد دلاری، از ظرفیـت بالایی بـرای انجام مبادلات اقتصـادی برخوردار اسـت.

وی اضافه کرد: عضویت ایران در پیمان شانگهای، کارت‌های قدرتمندتری برای بازی در حوزه‌های مختلف در اختیار ایران قرار خواهد داد تا بتوانیم نقش موثرتری در پیمـان‌هـای اقتصـادی آسـیایی، اقیانوسـیه و پاسـفیک ایفا کنیم. در واقع عضویت ایـران در پیمان شـانگهای ایجاد یک نقش جدیـد بـرای ما در عرصـه بیـن‌المللـی اسـت که در پی آن می‌توانیم بسـیاری از اسـتانداردهای سـابق خـود را بهبود ببخشیم و بـا ارتقا فاکتورهـای سیاسـت بیـن‌المللی خـود، به دنبال بـازی در زمین‌هـای تحریم ناپذیرتر باشیم.

عسگری عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای را مساوی با باز‌تر شدن دست ایران در زمینه مقابله با تحریم‌ها دانست و گفت: با استفاده درست از ظرفیت‌های گوناگون کشور‌های عضو این سازمان می‌توانیم در مقابل محدودیت‌هایی که اروپایی‌ها و آمریکا علیه اقتصاد ایران اعمال کرده‌اند، با قدرت بیشتری ایستادگی کنیم، هر چند نباید فراموش کرد که تعاملات گسترده ایران در سطوح مختلف سیاسی با کشورهای دنیا، باید به عنوان یک راهکار استراتژیک از سوی ایران در عرصه بین‌الملل در دستور کار قرار گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ظرفیت‌های شانگهای را محدود به بهبود و افزایش تعاملات اقتصادی ایران در منطقه و جهان دانست و اضافه کرد: سـازمان همکاری شـانگهای سـازمانی میان دولتی است که برای همکاری های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شـده اسـت. این سـازمان در سـال ۲۰۰۱ توسـط  کشور‌های چین، روسـیه، قزاقسـتان، قرقیزستان، تاجیکسـتان و ازبکستان با هدف برقـرار کـردن موازنـه در برابـر نفـوذ آمریـکا و ناتـو در منطقـه، پایـه‌گـذاری شـد و در سـال 2015 با عضویت کشـور هند و پاکسـتان موافقـت شـد.

توافق برای تشکیل شـورای مشترک بانکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی سازمان شانگهای است
عسگری در رابطه با شورای مشترک بانکی سازمان شانگهای چنین تصریح کرد: یکی از مهمترین دسـتاوردهای اقتصادی سـازمان شـانگهای توافق برای تشکیل شـورای مشترک بانکی است. هدف از تشکیل این شورای مشترک بانکی، تسهیل نظام تامین مالی پروژه‌های مشترک سازمان است که اینکار آسیب‌پذیری تامین مالی تعاملات اعضای این سازمان را به حداقل می‌رساند.

امکان تشکیل باشگاه انرژی در سازمان همکاری شانگهای با توجه به حضور ایران، افزایش یافته است
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در میان کشـورهای عضو شـانگهای، تنها چین در ردیف 10 کشـور شـریک تجـاری ایـران قـرار دارد و ایـن نشـان دهنـده پتانسـیل ایـن سـازمان بـرای ایجاد یک رشـد جهشـی در تجارت خارجـی ایران اسـت.

رئیس فراکسیون دیپلماسی مجلس با تاکید بر استفاده صحیح از فرصت‌های تجاری تمام کشور‌های عضو سازمان شانگهای، در خصوص سایر فرصت‌های اقتصادی ایران از حضور در سازمان شانگهای گفت: حفـظ و گسـترش بازارهـای صادراتـی نفـت ایـران، تحکیم جایگاه ایران در پروژه یک کمربند- یک جاده، کاهش فشار تحریمی آمریکا، حضـور در زنجیـره ارزش افـزوده کشـورهای عضـو بـا اسـتفاده از پتانسـیل انـرژی، نیـروی انسـانی، بـازار مصـرف، فرصـت‌هـای صادراتـی بـه غـرب و جنـوب آسـیا و اروپـا، زمینه‌سازی برای جذب سرمایه خارجی و استفاده از زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه برای افزایش قدرت رقابت در صادرات کالا سرفصل‌ها و ظرفیت‌های مهم دیگری است که امروز در اختیار داریم و باید از آن‌ها به درستی استفاده کنیم.

عسگری با اشاره به ظرفیت متقابل اعضای شانگهای و ایران در زمینه انرژی، گفت: روسـیه در سـال 2007 پیشـنهاد تشـکیل یـک باشـگاه انـرژی را مطـرح کرد که مبادلات انـرژی را در میان اعضا تقویـت کند. هرچند این تشکیلات هنوز در ابتدای راه اسـت؛ اما حالا باتوجه به حضور ایران و روسـیه – با بیشـترین ذخایر انرژی فسـیلی- و دو بازار مصرف بزرگ چین و هند، میل اعضا برای تشـکیل یک باشـگاه انرژی و تاثیرگذاری بر بازار جهانی انرژی بسـیار بالا اسـت. پـروژه هـای مشـترک سـازمان در زمینـه انـرژی دارای اولویـت بالا هسـتند. ایـن پروژه ها شـامل کشـف، اسـتخراج و بهره بـرداری از حوزه‌های نفت، گاز و اسـتفاده مشـترک اعضا از منابع آب شـیرین می‌باشـد.
ش
کد مطلب: 433421